เกี่ยวกับเรา

 

บริษัท ซี.บี.ฟู้ด-เทค จำกัด

บริษัท ซี.บี.ฟู้ด-เทค จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2540 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายเครื่องจักรแปรรูปอาหาร โดยเฉพาะในกลุ่มอาหารทะเล เบเกอรี่ และติ่มซำ บริษัทฯ มีทีมงานที่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการบำรุงรักษาเครื่องจักรมาเป็นระยะเวลานาน เพื่อช่วยปรับปรุงไลน์การผลิตของลูกค้า ได้ดังนี้

  1. จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมและไลน์การผลิต 
  2. ให้คำปรึกษา จัดหาช่างและวิศวกร เพื่อบริการติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาประจำเดือน/ประจำปี

ส่งผลให้ไลน์การผลิต : 

  • - มีกำลังการผลิตที่สูงขึ้น  
  • - เพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น 
  • - ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
  • - เพิ่มมูลค่าของสินค้า/เพิ่มทางเลือกในการผลิต
  • - และอื่นๆ ตามแต่ความต้องการของลูกค้า