สินค้า

ชื่อสินค้า :Thai Automation and Robotics Association (TARA)
รายละเอียด :

TARA คือใคร

TARA ย่อมาจาก Thai Automation & Robotics Association หรือ กลุ่มผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย

TARA เป็นการผนึกกำลังรวมกลุ่มผู้ประกอบการที่มีความชำนาญด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ โดยมีเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน เพื่อมุ่งนำระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ให้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้ก้าวสู่ Thailand 4.0

TARA ทำอะไร

-  ทำงานร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (CoRE: Center of Robotics Excellence) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยที่สนใจลงทุนด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์
-  จัดหาและแนะนำผู้บูรณาการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ หรือ System Integrators (SI) ที่ได้รับการลงทะเบียนรับรองแล้ว
-  จัดการฝึกอบรม และให้ข้อมูลความรู้เทคนิคเฉพาะด้าน สำหรับระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ให้แก่ SI ไทย
-  สนับสนุนงานออกแบบ และวางระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม โดยการสร้างระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ต้นแบบที่ทำงานได้จริง ซึ่งสามารถสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และโครงการ OEM ขนาดใหญ่ในวงการอุตสาหกรรมหนักของประเทศไทย
-  ร่วมมือกับภาครัฐ พัฒนาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่เป้าหมาย (New 10 S-curve) เพื่อมุ่งสู่ Thailand 4.0

www.thaitara.org